นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
18/9/2562 / 2 / สร้างโดย นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย

วันที 17 กันยายน 2562

นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action & Leadership Exchange (TFI Scale) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่