เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 10 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าแก่งานสุขภาพอนามัยแห่งชาวโลกทั้งหลาย
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 10 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าแก่งานสุขภาพอนามัยแห่งชาวโลกทั้งหลาย
10/4/2563 / 29 / สร้างโดย นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าแก่งานสุขภาพอนามัยโลก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่สำคัญยิ่งในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านการจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ พอ.สว. เมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยมีอาสาสมัคร ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. แบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ

1. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ทำหน้าที่ดูแลรักษาประชาชนที่ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยได้รับการสนับสนุนด้านพาหนะจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือกรมตำรวจ ในพื้นที่นั้น ๆ

2. หน่วยแพทย์ทางวิทยุ พอ.สว. มีจำนวนทั้งสิ้น 24 จังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สำนักงานกลางวังสระปทุม

 

จังหวัดที่มีกิจการแพทย์อาสา เรียกว่า จังหวัดแพทย์อาสา ทรงวางกฎเกณฑ์ คือ เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับชายแดน หรือการคมนาคมไม่สะดวก อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือจำเป็นต้องอาศัยกิจการแพทย์อาสา ปัจจุบันมีจังหวัดแพทย์อาสาจำนวนทั้งสิ้น 63 จังหวัด

 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) เห็นว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสนับสนุนโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าขององค์การฯ ที่มุ่งดำเนินการให้ประชาชนทั่วโลกได้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2543 จึงทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งเป็นเหรียญที่องค์การฯ ได้จัดทำเป็นพิเศษ สำหรับมอบแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสุขภาพ โดยทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นพระองค์แรก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ณ วังสระปทุม

 

กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่องค์การอนามัยโลกทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญทองแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้าแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2533 จำนวน 4 ชนิดราคา ได้แก่ ทองคำ ชนิดราคา 6,000 บาท เงิน ชนิดราคา 600 บาท โลหะสีขาว ชนิดราคา 10 บาท และโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดง ชนิดราคา 2 บาท


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว ชนิดราคา 10 บาท

รายละเอียดของเหรียญ

ประเภท : ไม่ขัดเงา

น้ำหนัก :  15 กรัม

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 32 มิลลิเมตร

ส่วนผสม : นิกเกิล ร้อยละ 25, ทองแดง ร้อยละ 75

จำนวนผลิต : 800,000  เหรียญ