นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา
นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา
28/10/2562 / 4 / สร้างโดย นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์

ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา
นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา
นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา
นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา
นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา นักศึกษาจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการจัดโปรแกรมนำเที่ยว รุ่นที่ 169 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา